ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2020. година

Службени гласник – 2020. година

Службени гласник број 28/ 2020 -18.12. 2020. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ:

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ И ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ПЕРИОД 2021-2027. ГОДИНЕ
 5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ И ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 8. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ И РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНОГ ТЕЛА
 9. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
 11. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ
 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ТОПОНИЦИ
 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ТОПОНИЦИ
 15. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СШ „ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
 16. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СШ „ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
 17. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ
 18. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ
 19. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ
 20. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ
 21. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 22. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊЕУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 23. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 24. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊЕУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 25. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
 26. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
 27. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
 28. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА
 29. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ „ЦВЕТИЋ“ КНИЋ
 30. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ „ЦВЕТИЋ“ КНИЋ
 31. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ „ЦВЕТИЋ“ КНИЋ (ЧЛАН ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА)
 32. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАДА ШУБАКИЋ“ ГРУЖА (ЧЛАН ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА)
 33. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ КНИЋ (ЧЛАН ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА)

Службени гласник број 27/ 2020 -08.12. 2020. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ:

 1. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ
 2. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА “СУНЧЕВ БРЕГ” У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВУЧКОВИЦА
 3. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС “РАВНИ ГАЈ”
 4. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ (КО БЕЧЕВИЦА)
 5. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ (КО ЉУЉАЦИ)
 6. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ (КО ЖУЊЕ)
 7. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ (КО ГРИВАЦ)
 8. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ (КО ГРУЖА)

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:

 1. ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2020. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 25/ 2020 -10.11. 2020. године

Службени гласник број 23/ 2020 -23.10. 2020. године

АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ:

 1. ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2020. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
 6. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 18/ 2020 -20.08. 2020. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

1.Закључак о усвајању Извештаја Изборне комисјие општине Кнић о спроведеним локалним изборима за избор одборника у Скупштини општине Кнић одржаних 21.јуна 2020.године;

2.Решење о образовању Верификационог одбора;

3.Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Кнић изабраним на локалним изборима одржаним 21.јуна 2020.године;

4.Решење о престанку функције председника Скупштине општине Кнић;

5.Решење о престанку функције заменика председника Скупштине општине Кнић;

6.Решење о престанку мандата секретара Скупштине;

7.Решење о престанку мандата заменика секретара Скупштине;

8.Решење о избору председника Скупштине општине Кнић;

9.Одлука о начину обављања функције председника Скупштине општине Кнић;

10.Решење о избору заменика председника Скупштине општине Кнић;

11.Одлука о начину обављања функције заменика председника Скупштине општине Кнић;

12.Решење о постављењу секретара Скупштине општине Кнић;

13.Решење о престанку функције председника општине и Општинског већа општине Кнић;

14.Решење о престанку функције заменика председника општине Кнић;

15.Решење о избору председника општине Кнић;

16.Решење о сталном раду председника општине Кнић;

17.Решење о избору заменика председника општине Кнић;

18.Решење о сталном раду заменика председника општине Кнић;

19.Решење о избору чланова Општинског већа општине Кнић;

20.Одлука о начину обављања функције чланова Општинског већа општине Кнић;

21.Решење о престанку мандата одборника председнику општине, заменику председника општине и члану Општинског већа;

Службени гласник број 16/ 2020 -02.07. 2020. године

Службени гласник број 13/ 2020 – 25.06. 2020. године

Службени гласник број 11/ 2020 – 08.06. 2020. године

АКТИ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈЧЕТИНА
 2. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЛОСАВЕ
 3. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАРЕ
 4. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕЧЕВИЦА
 5. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОРАЧ
 6. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРЊИЦА
 7. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БУМБАРЕВО БРДО
 8. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВУЧКОВИЦА
 9. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБЕТА
 10. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРИВАЦ
 11. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРУЖА-ГРАБОВАЦ
 12. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГУБЕРЕВАЦ
 13. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГУНЦАТИ
 14. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРАГУШИЦА
 15. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУБРАВА
 16. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖУЊЕ
 17. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗАБОЈНИЦА
 18. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИКОЈЕВАЦ
 19. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КНЕЖЕВАЦ
 20. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КНИЋ
 21. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЊУША-БРЕСТОВАЦ
 22. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 23. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИПНИЦА
 24. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУБИЋ
 25. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУЉАЦИ
 26. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПЛАНИЋ
 27.  СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЈСИЈЕВИЋ
 28. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРЕТОКЕ
 29. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАШКОВИЋ
 30. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДМИЛОВИЋ
 31. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУМОРОВАЦ
 32. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОПОНИЦА-КУСОВАЦ
 33. СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

1.ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

2.  ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНИ КНИЋ

АКТ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

Службени гласник број 09/ 2020 – 13.05. 2020. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 1. РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 2. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020.ГОДИНУ
 3. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2020. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 4. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020.ГОДИНУ
 5. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
 6. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
 7. ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
 8. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА</a
 9. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА ЗА САХРАЊИВАЊЕ УМРЛИХ</a
 10. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ КНИЋ
 12. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦВЕТИЋ” У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦВЕТИЋ” У КНИЋУ

Службени гласник број 05/ 2020 – 09.04. 2020. године

Службени гласник број 04/ 2020 – 17.03. 2020. године

АКТ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

Службени гласник број 02/ 2020 – 05.02. 2020. године

Службени гласник број 01/ 2020 – 24. 01. 2020. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕM УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 35Kv TC 35/10 Kv, КГ010 „КНИЋ“, КГ0024 „СТРАГАРИ“ ПРЕКО TC 35/10 KV, KГ023 „БАРЕ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019.ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
 4. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2020.ГОДИНУ
 5. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ
 6. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
  КНИЋ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 7. ОДЛУКА О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
 8. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020.ГОДИНУ
 9. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ЦЕНОВНИКА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА, КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, УСЛУГА И ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
 10. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ