ПочетнаСлужбени гласникСлужбени гласник – 2018. година

Службени гласник – 2018. година

Службени гласник број 01/ 2018 – 01. 02. 2018. године

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Службени гласник број 02/ 2018 – 06. 02. 2018. године

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА ИЗБОР САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ДОМУ ЗДРАВЉА “ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ” КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ЈКП “КОМУНАЛАЦ” КНИЋ

Службени гласник број 03/ 2018 – 09. 02. 2018. године

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. ПОСЛОВНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РОКОВНИК О ВРШЕЊУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
 3. ОДЛУКА О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 18. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

Службени гласник број 04/ 2018 – 19. 02. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 2. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ

Службени гласник број 05/ 2018 – 21. 02. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О НОВЧАНОМ ДАВАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ
 3. ОДЛУКА О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ У ОПШТИНИ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА
 5. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ“
 6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
 7. ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ 2018. ГОДИНЕ ГОДИНОМ МАНАСТИРА КАМЕНАЦ И ШКОЛЕ У ЧЕСТИНУ
 8. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ЛИЦА ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О СМРТИ
 10. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 11. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ“ У КНИЋУ
 12. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА „ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ“ У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ
 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ У КНИЋУ
 15. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДОБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 16. ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ“
 17. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СПОРТ – КНИЋ
 18. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 19. ЦЕНОВНИК РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 20. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 21. РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ

 1. ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 06/ 2018 – 27. 02. 2018. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 07/ 2018 – 02. 03. 2018. године

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
 2. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 08/ 2018 – 21. 03. 2018. године

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЗ ОПШТИНЕ КНИЋ ОДРЖАНИХ ДАНА 18. 03. 2018. ГОДИНЕ

Службени гласник број 09/ 2018 – 05. 04. 2018. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПОСЛОВНИК О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Службени гласник број 10/ 2018 – 10. 04. 2018. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ВИСИНИ НОВЧАНОГ ДАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ

Службени гласник број 11/ 2018 – 13. 04. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 2. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП, ОДНОДНО НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ ИЗ КНИЋА
 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ ИЗ КНИЋА
 6. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 8. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
 10. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ
 11. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ“
 12. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ
 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ

АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПрАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ КНИЋ

АКТ „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ“

 1. СТАТУТ „ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ“

АКТ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА

 1. СТАТУТ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“

Службени гласник број 12/ 2018 – 24. 04. 2018. године

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 1. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈЧЕТИНА
 2. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЛОСАВЕ
 3. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАРЕ
 4. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕЧЕВИЦА
 5. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОРАЧ
 6. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРЊИЦА
 7. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БУМБАРЕВО БРДО
 8. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБЕТА
 9. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВУЧКОВИЦА
 10. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРИВАЦ
 11. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРУЖА- ГРАБОВАЦ
 12. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГУБЕРЕВАЦ
 13. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГУНЦАТИ
 14. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРАГУШИЦА
 15. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУБРАВА
 16. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖУЊЕ
 17. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗАБОЈНИЦА
 18. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИКОЈЕВАЦ
 19. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КНЕЖЕВАЦ
 20. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КНИЋ
 21. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОЊУША- БРЕСТОВАЦ
 22. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 23. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛИПНИЦА
 24. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУБИЋ
 25. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉУЉАЦИ
 26. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПЛАНИЋ
 27. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЈСИЈЕВИЋ
 28. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРЕТОКЕ
 29. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАДМИЛОВИЋ
 30. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАШКОВИЋ
 31. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУМОРОВАЦ
 32. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОПОНИЦА- КУСОВАЦ
 33. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН

Службени гласник број 13/ 2018 – 27. 04. 2018. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РДАНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 14/ 2018 – 21. 06. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
 2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 5. ОДЛУКА О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ПРЕНОСОМ ПРАВА СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОПШТИНУ КНИЋ
 8. ОДЛУКА О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“ У КНИЋУ
 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА У КНИЋУ
 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА У КНИЋУ
 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДА ШУБАКИЋ“ У ГРУЖИ
 15. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КНИЋУ
 16. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У КНИЋУ
 17. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
 18. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ ПРОСТОРИЈА, НАМЕНИ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДАМА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 19. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 20. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА РАДОВА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
 21. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У 2018. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ

 1. ИЗМЕНА ЦЕНОВНИКА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Службени гласник број 15/ 2018 – 29. 06. 2018. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ПРАВИЛНИК О ПРАВУ НА КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА СЛУЖБЕНЕ УПОТРЕБЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 16/ 2018 – 03. 08. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О СТАЛНОМ РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О СТАЛНОМ РАДУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ
 9. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ КНИЋ: ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КНИЋ

Службени гласник број 17/ 2018 – 07. 08. 2018. године

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Службени гласник број 18/ 2018 – 08. 08. 2018. године

АКТ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КНИЋ

 1. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНОГ МЕСТА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КНИЋ

Службени гласник број 19/ 2018 – 23. 08. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. РЕШЕЊЕ О СТАЛНОМ РАДУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
 7. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
 9. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
 10. ОДЛУКА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 11. ОДЛУКА О УЛАГАЊУ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ
 12. ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 13. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЛОСАВЕ

 1. ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЛОСАВЕ
 2. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЛОСАВЕ

Службени гласник број 20/ 2018 – 31. 08. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 3. ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 4. ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
 6. ОДЛУКА И ШЕСТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ФУНКЦИЈЕ ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

Службени гласник број 21/ 2018 – 27. 09. 2018. године

АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ

Службени гласник број 22/ 2018 – 09. 10. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О СИМБОЛИМА ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ У 2018. ГОДИНИ
 6. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА
 7. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ ИЗ КНИЋА ЗА 2018. ГОДИНУ
 8. РЕШЕЊЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ КНИЋ

 • РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 • РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У УСТАНОВИ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ БР.420-I-01/18 КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ДИРЕКТОР „ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ КНИЋ
 2. ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ НОВОГ СТАТУТА ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА

 1. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У УСТАНОВИ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“
 2. СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЦВЕТИЋ“ ИЗ КНИЋА

Службени гласник број 23/ 2018 – 17. 10. 2018. године

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. КОНКУРС

Службени гласник број 24/ 2018 – 05. 11. 2018. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
 2. ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 3. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 4. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

Службени гласник број 25/ 2018 – 09. 11. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
 4. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КНИЋ ИЗГРАДЊОМ СПОРТСКЕ САЛЕ У КНИЋУ
 5. ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА УСТАНОВА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ
 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”, У КНИЋУ

Службени гласник број 26/ 2018 – 07. 12. 2018. године

АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ
 3. ПРОГРАМ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
 5. ОДЛУКА O ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 6. ОДЛУКА О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КНИЋ
 7. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ

АКТ ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ

ЦЕНОВНИК НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА

Службени гласник број 27/ 2018 – 12. 12. 2018. године

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА И УСКЛАЂИВАЊА КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ
 2. ПРАВИЛНИК O КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КНИЋ

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

Службени гласник број 28/ 2018 – 21. 12. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
 3. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 5. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ КНИЋ
 6. РЕШЕЊЕ САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
 7. ОДЛУКА О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 8. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ”КОМУНАЛАЦ ” КНИЋ

АКТ ЈКП КОМУНАЛАЦ КНИЋ

ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ

Службени гласник број 28-1/ 2018 – 28. 12. 2018. године

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ
 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА „ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“ У КНИЋУ“

АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН

 1. ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН
 2. ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТИН

Службени гласник број 29/ 2018 – 31. 12. 2018. године

АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 1. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 2. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ КНИЋ
 3. ОДЛУКА О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
 4. ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”КОМУНАЛАЦ” КНИЋ
 5. ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ